top of page
  • Writer's pictureየመስቃን ብዙሃን መገናኛ አውታረ መረብ

"የሸውከኸም ታር በኸነ አኸ ሰብ ታትኸን ኧጋከ"

አዠኸ ኧጋ በጓጀጅነ ቦይ ተሸውዬ ይወስጂ ። ቁና ሰብ የነብሰሁ ይሸዊ ቃር ብዝ ያበዬ አሀ ትሸዊ ቲያቴዥ ይወስድኸ። ኤክ ሁቲ ባለመት ቲያብላልጥከ ጡል ቲኬተል በኸንከ ዚ ምን ያጥራጥር ተጓጀጅንከ ቦዬ ትፈስ ኧጋከ።ዛ ሰብ የነብሰሁ ብዠ በሸወ አሀ ትሸዊ ቀሊ ቃር ጫፈሁ ቲያቴዥኸ አሀም የሀቅ ቲመስርከ ወይም ደሞ እያ ብንሸዊ ኤማ ያርኒው ትትብር ቁና ከነ ዛ አሀ ትሸዊ መደር ቲያሰላ ያድግኸ። ምክንኛትመሁ ተሁቲ በዛሀም ትትረከቤ ኧይሸዋ ! እንዴ ቁናጌ ተቤቴ ንዘብርከ በቤት እፉር ባትሜካናሀ እፉሪ የወጥብጥም የወቅጥር ቁና መላ ትሸው አሀን ። ኤክ መላሚ እፉሪ ይሶታ ቃር ይሸው ። ይሶታዪ ቃር ትታቴዥ ሁትም ይሶታ ቃር ረከብኩም የሽሁኒ ኧበራዬው ቲብር ሰላም የቧናኒ አሀን ነብሰሁ ያተርፍወዬ ነብስመሁ ይቀብጥወ። ያሀም ያሽም ይንመና እጣ ፋንታና እክቱ ታኴተልነዬ ጪጭ ባርነም ኧኬተልነ በኸነ የዚሙ እፉርኸም እክም ኧቀይነ። እንዴ ቁናጌ ቶናም ተነብሳሀ ተማሀር ። ኤክ ያፍቲማሀ ቁጢሶማሀ ቁናጌ ቶናም አስብወ። የሀቅ ዛ ትትኴተሊ ሰብ የፈያ ኤሰበም ያሄትልከ በኸነ ሁቲ የሀቂ ጎቤሀው።( ያሀቅ ኧተማሽያ) ዛ ባከነ ግን የነብሳሀ ቴኸን ትቄጥ የዛ ምሱ ወበሩ። ኤክ ቁናጌ ቶናም ተነብሳሀ ተማኸር ። ዛ ባከነ የነገዪ ቁጢሶሀ ኤሰብኳንም ?? ብዠ ሰቦች የነብሰህኖ ኤማ ብዝ የዋቢ እንጓዲ ይሸዊ ቀል ቃር ቲያቴዞ ህኖ ይሸዎዪ መደር ይሰሎ። ነብሰና ሀርነም ያንትዘበርነ ስን ። ነብሰና ሀርነም ተነብሰና ባትማሀርነ ሟንም ይና በወርነቧዪ ኤማ ኤዠብረነ። ዛ ወበር ንቂ የድየ ኧጋ መስኖ በጓጀጅነ ቁጥር ወር ተቧሪዬ ያር ስለኸነ።ያርወ መደርም ኧይሂር የህን ሁትሽ ኤጭየ ኤሶታዪ ኧጋው ።ይና ደሞ ጔታ ቲኸልቀነ ኤስብነኸም ሰብ ሸከተም ኸለቀነም። የምን ኧነብርነኸምዋ በዚ ዱንያ ፏር ምን ወሰክት ያነብነኸም ዋስብ ነነብነ ። በዚ ብንነብርነቧዪ በ21 ዘበን ብዠ ሰቦች ያሀ እያ ኧሂርከ እያ የባሁኒ ባሀንም ባሀዬማ ኤኸን ትይብሮ ታዥኖ ። የሰብ ትከ ውስጠሁ ይሂን የኸለቋኒ ጔታውታኑ አሀንም ሰብ ኧይሂን ። ዛም ኸነ ዚ እንዴ ቁናጌ ንቶናነም ተነብሰና ንትማሀርነ ። የሰብ ትከ ጠባዪ ቲያቴዥ ወሰደም ጒጀ ይኸራሀ። አውጤም ባሀም ብትጦቁሽ ስነሁ ከፈተም የዳቅብከ ባሀንም ሁቲ ኸናናሀም ሁትም ያወጣኸዬ አትቀየ ። እንዴ ቁናጌ ተገኘና ኢትዮጵያዬ ንዘብርኩ ። ገኘና ኢትዮጵያ የብዠ ሙሁር የብዠ የምንግስት ስልጣን ያነኖ ሰቦች ይነብሮባ ። ህኖም ብዠ አይንት ኖ ። ይኌቲ ኤማ ብናዥነ ቁናዪ በሙላ ቀልበሁ የገኝ ይድገልል ። ቁናዪ ደሞ የገኘኛ የሰበኛና የቁንነተናው ኧጋደል ይብርም ሰብመና ነብስ በነብሰሁ እሳት ተቃንጫ ይሸኩችም የነብሰሁ ይሸዊ ቃር ብዝ ያቤ ። ገዋዪ ህዝብም ዛ የነብሰሁ ኑሮ ያዴልቤ የትነሳዪ ምስ ይኬተልም ይሁቲ በቁና ቀልብነት ይሸኩትነዪ መሶውታን ይሸክትም ያዥን ። መቸሽ የሰብ ትከ ውስጠሁ ኧይሁሪ አሀን የሀቅ ይመስርከም ዛ ይቀብርኸዬ ይጋደሊ ባልስልጣን ትትሄተል ። ሁቲ በባረናሀ ኤማ ጡል ተወወራሀ ኤፍቴ እንዴ ሱል አውናወ ። አታት ውዶ የኸነ ኤማም ይወስድኸም ኧሸውነዪ ብዝ የዋቢ በዚ ኤማ ወወር ነነብነ ይብርከ ። አሀም የሀቅ ይመስርከም እንጓድ ሰብ ሉሌ ሱል ቢያቸኝወ ይምን ተሳልከን ትብርም እንጓድ ሽም ቲቡ ።የሟንመሁ ሀሳበኝ ትንፈጅ እንጌ ዚ ልኩ ተቧርነዬ ጡል አርነ በኸነ ይና ሰብ ታንኸነ ኧጋንነ ወበሩ ። የዝሙ ቁናጌ ንቶናነም ተነብሰና ንትማኸርነ የባሁ !! ምክንኛትመሁ ነብስ ወምስር የመሰረ ቃር ኤነ ስለኸነ ። በሰሙ ቢንት ሺፋ

ሪያድ ሳዑዲ አረቢያ


57 views0 comments

Comentarios


bottom of page