top of page
  • Writer's pictureየመስቃን ብዙሃን መገናኛ አውታረ መረብ

"ይን ጨኘተና አትቃጠቧት"የትወደድኩ የትከበርኩ በሙለዪ አለም ትትረከቦ ጨኘት በምን ስነበትኩ ? ዚ ጔታ ያትመረኔዬ በላዃኒ ባሸ ሰበብ በዋስላ ተቀሮ ኧብርነ ! ተዛም ደበረም በገኝ ያነዪ ጨኘት ተዚ ባሸ ይትቅሮኸም በምን ኤወድነዮም ። ይናዪ ማህበረሰብ ግፍርም ቢቡሪ ኤበሁ የቧረኒ እንሽታ የዳዶ ይብረማም ገሜ የሊቃዋ የዋሬ ተሁትም ከነ ኤነኒ ገቤ ወወር ተደበረም እንመሁ ጊፈ ይበዛወ መደሩ ። ዛ ስለኸነ ተዚ የወትቀየ በምን ኤማ ናውድነዮ ?


1. ኧጀና በሳሙናዋ በጋ ሼሸነም ሱተሁ ወታጠብ ነነብነ ተሰብጌን ሰላም አንትበብነ  ተሰብ ትንትራከብነ ቀሉ ትንብርነ ኌት ሜትር የገለፈ መደር ንቁምነ  በቻለነ ቅጫ አፈናዋ አንፍናና ተሰብ አንፏትም ይናም አንፏት ትንጓዴ ኧያርከም ንቀየነ ። ሰብ ይበዛወ መደር ተስር አንትረከብነ  ዚ የቸኘ ባሸ ጭዛ ይረክቡነ ስን በቻለነ አህር በቤት ወውጣና ኤትወደድ:: 

2. በክልል ቀረሰም ቀበሌ ስን ያኖ ዋጂ የኸኖ የመንግስት ሜና ይሸክቶ ሰቦች ዚ የዋውድም የህን ነብሳሁ ቀሮ የወበር ወደሊ መደር ይትቂየቦ::


3. ማህበረሰቢ ዘበን ታቸኘኖዪ ሶሻል ሚዲያ የወድጋለለሁ ቃር እችም በወህነውታን ይድጋለሊ ጨኘት ነብስ በነብሰሁ ተጥረራም ዚ ኸይር ሜና ወሰክትዋ ዋውድ ዋትቃጥብ ነነወ ።


4. ብን አዝጋግ ኧጋ ዛዘር ወይም ደሞ የሰብ ገኝ ያነነ አበሮስ ተቤት አበሮሰናዬ በዴወልነ ወክት የዚ ባሸ ውዶነትዋ ዋትቃጥብም ዋውድ ይትቂየብነ ።


5. በቻለነ ቅጫን ጨኘቲ በነን የነሳነዮዪ ከነ አያርከማ ናውድኔ ። የምን ቲብርነ ሰብ ይበዛወ በወህነውታንዋ ባሸዪ በትንፋሸ ይችላለፍከም ሱተሁ ናውድነዮ ። ተዛም ደበረም በመላ ኢትዮቢያ  ትምርት ቤትና ቅሢ ቁራን ተስበሰቦም ይቀሮቧይ ሀለዋ የዚ ቡሼ የኮረና ባሸ ሰብ ተሰብ ባንፏት በፏረራን  በቀል ይቸለፍ በወህነውታን እንም ሰበና ተቸኘይ በላ አት መላ ይረክቡነ ስን እንም የቅሲ አብዋ እም ቅሲህና በቤት ያትመሮዬዋ የቀሮ ሃማት ወሰከት ነነው::

በገኘና አኋ ታነይ ቡሻ ባሸ የወራቅ ባሸሚ ተብዥ ሰቤ ኤቸለፌ የወሰክት በመንግስትም ኤማ መስጊድዋ  ቤተስኪያንም የወክትሁ ይዘጓ ሃማትም ቴወደም:: ዚ ቡሼ ባሸ ይፈካ ስን ሙስሊምም በቤተሁ ጔታሁ የስግም የጦቅስ ክርስታንም በቤተሁ ተበኘም በዚ የትነሳ ጨኘተናም መንግስትም የአዝጋግ ዋጂም ሸዥሁ ዋጨማም የትበኘይ እንም ወትወወድ ነነወ በገኘና በንቡርም ሴራ አት የሩቄ ባዘና የነብስም ጓሳ አምሻሸም አፌጀረም ቢቸኝ  ሁቲ ተቸኘወይ አዝጋይ ዚ ቡሼ ባሸ ወንበረሁ አለወንበረሁ ኤትሄር በወህነውታንንም እንጓድ ባዘናይ ጓሳኛው ባሪም በንቡርም ሴራ የተኝቢ ቧሪም ይሰሰሙይ ቃር ኤነብር ሃማት እንም ወትወወድ ነነው:: በኋ ወክት የባሸይ ጭዛ ቧሪም ይውጂ በጭዛ ቤት ያስሬይ ሸመሁ አልኮል የትበኘይ በትረከበ ወሰየም ብዠ ሰብ ቲገባም ቲወጣም ይዘግዌ ቤት ወዝገቢ ሰብ ይጠቡጪ መደር አልኮል በትበኘሚ ጭዛ ወምሻሽ ያትኬሽ ሃማት የገኝ አኪሞችም ኤወዶም:: የዚ ኮረና የትበኘ ቡሼ ባሸ ጨኘት የዋትርፍ እንም የትበኘ እንም ቃር በወሰክት ጨኘት ናትርፍነ  ጔታ ያቸኘን ቡሼ ነብስመሁ የንሳን ኧብርነ !!

26 views0 comments

コメント


bottom of page