top of page
  • Writer's pictureየመስቃን ብዙሃን መገናኛ አውታረ መረብ

"ፉጄታ የስባና" (በአወል አህመዲን ሳሊሃ)

Updated: Jul 25, 2022


ገደር የረከቡያ የገኘኝ ልሟያ

ሙራድ ትመላያ የቀልብ  ባዘናያ

ልሟት የመስቃንያ  የገረድ ገሜያ

ገኝም ቢያሽሺ ሸውም ኤረህቡያ 

የይቲ ሀማት ኤነ ልመት መልካማያ

አትም አናቂየባ ሙላ ታበቺያ

ከልበዦ ሀበበም የግብት ጠናቃያ

አትም ቴደቡርና ትደንቅም ወርቂያ

ባበችም ቀል አቲብ የዋቢ ዝሬትያ

እንም ጌ የድብርና አትም አናሟያ

ዘሬት የሙጥሩ ያአዝጋጌታን ሼዲያ

ባትኬሸም የድቡሪ በሞጣም የኋሪያ

ቃላ ብትለቅም ሜትዬት አቧራትያ

ትንም የትላተችያ አለመቴት ፈያ 

ውዶም አያዥባ የፈያ ቅጥልያ

ፈያ ትትብላለቅ በውዶ ትማችያ

አንገት ሙግ ትብር በሱት  በዝነጉያ

ውዶ አትዥብር በትክነት ጭሙትያ

ዝነግዊም ኤፏጂ ኢራ ልሙጨያ

ጠቧጪያም ቢታወር  የስወል ዳበናያ

ገኝ እንም ያውድና የመሶ ቡሼያ የገኜታን ፋፍያ

ፈያ ታታጬማ ወኔት አትትገደር የግሬድ ገመያያ

ዘሬታን የስባና ፏጃም ያቴንቀፉያ

ኤወጅ ያንፏጅና ያውሌሎ ትበሂያ

ባበችም ቀል አቲብ የዋቢቶ ዘርያ

ፉጄት የብዛና የደነቦ ዘርያ

እኔት አንቀበለ ታገባም ሙላያ

አዝጋጌት ያውድና ንጭርያ ሙጥሊያ

ተያቋር ያውጅና ህርመኘ ውየያ

ወክቴታን ቴሰላ ቤተን ቢያጠቡጪያ

ጊዦ ቤትኄተላም ደንበዬም ቤቡርያ

አያኔታ ፈያው አማድ ይሀብባ ፈያ ትትሜናያ

ገባቴት የዋዛይ  ክናን ጌዝመኘያ

የዘር ዝሬቴታን ጥሌል ቡሉኮያ

ባሊቅ አወናና ኤፈካ የንቡርያ

ዜጎም አሚን የበር  የድዌት ሙቅቡልያ

ኤተውታን የግፉርም ኤትሸሁ ያውጂያ

ድረም ሁሉቄታ ያቦት  ታበቺያ

ዳኮዬት ቢሰሊ ተይትም የላቀችያ

ጉራ ከነ ቢሰል  ይሰሟ ሙጥርያ

የቁኔት አትበራ ተጓደን ትበኂያ

ስርም አማለለ ምካትም ባትቧጀያ

ትትበኂው ትወል አቴኳል ቤወጂያ 

አትም ያናቅበለች ተግሬድም ግሬድያ 

ተገሜም ገሜያ ጢቅም ታወጣያ

ዘሬታን የፍከንም በሴዞ የዥያ

እንም ቢትሜናና ኤማራት ገመያ

ሟንም ኤረህባ በሂኔት ጀንጂንያ

በግድየ ዋቲራ ባቧራት ሱምየያ

ስሬት ቢያሰሰል የመስቃን ኦዳያ

ቃላው የበቀለች  ዥማር ጅገናያ

ከልበዦ ሀበም በግብት ጠናቃያ 

እንም ይትፋጅባ የሃረና ልምያ

ሌምነት ዬነባ ንጭር ወለባያ

እንሽ ቢያፌጅር ቅረር አረሀቡያ

ተዘርሜት ፋፍያ ተቡሼ ኤረህቡያ

ያወነናን የፉጃያ ፈያ ፈለቸንያ

እንቅሽም ዬነባ የሼሺ ጭኮያ

በሙጥር ሽሜታ ዳኮዬት መሬባያ

የይትም ውርሽትያ ትደንቂ ፋጤያ 

አትም ቴሰስቺ እን ፈያ ያቡያ 

የታገደም ገሜ ጡሬት ቢትሙዌነያ

ፈረዝ አትዋጓሙ በቌምዊ ዬለያ

ተስርሜት ሀርደድያ ቡሼ ቢዝነጉያ

ድግ ቧር ቤወጂያ ከሞ ትዠበርያ

የመሴት ቡሼያ የቤተን ጭሪያ

ኢንባ ያትባድራ መስቃን ደነገርያ

ተቡሼም በቸንባ ጢቅም ታወጣያ 

በሩቄም ትናነች ገሜ ታታግድያ

ጢሮ ባናውጨና ገመያንሁ ኤቡርያ

ስር ወጣ ነነባ ተዘርሜት ፋፍያ

ወኔትም ኤነባ እጉዣር በሳሊያ 

አትሽ አታትማልል የገረድ ሙጥርያ

ሙላ ይትክነበል ብንም ቃር በኋሪያ

ኤተውታን ያውጅናም ቤትሸሁ የግፉርያ

ጭኝም ዞጋራያ በቡሼ ቤለያ 

ግልምጬታን ቡሼው ኧርጅ ታስመትያ

የቡሼም ቤለያ መደር ታሰላያ

ኧችለች በጦቋሽያ ተስር ደነገርያ

ባተክል እንቡሽቡሽት የደግዊም የፌሪያ

እሜት ታታቀብል በበቅላ  የስቁሪያ

ጡሪ ታወናሀም ገለቴት ያውጂያ

ጨኘትሜት የስባ ትንበር ወርቆ ፋጢማያ

ፈይነት የሀርድድ በቅልም ያንጉሺያ

ከረቦም የድርግዊ ኤቦዬት የቧሪያ 

ቱፍቱፌት የትቀቧር በህርምም ያንጉሽያ

ፉጃሜት የስባና የደኒ የስላና 

የረሼም ባሊቁ የጀፍ አወናና

በሸከተ ፈያ እንጌ ያውጅና

ብዠ ጌ ትቶና ጔታም የቀየና

እያም አሼድናዬ ወገሬት ንትመና !!


አወል አህመዲን

ሪያድ ሳዑዲ አረቢያ

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page