top of page
  • Writer's pictureየመስቃን ብዙሃን መገናኛ አውታረ መረብ

ጥርመቸ


ኢትዮጵያ ኢምባሲዪ በሳውዲ አረቢያ ሪያድ ዋ አዝጋግ ቢሸኩቺ ኮሮና የትበኘ ቡሼ ባይረስ  ችባሸ የወህትር የሜና ዞፍዞፍ አኋም ብዥ ኢትዮቢያ ጨኘት ዋ ኢትዮቢያ ሰቦች ብዥ ባኖቧ አዝጋግና መደር በወዛዞር የሸኳቺይ ወህነውታን የትሄረ ቲሀን  በወህነውታንም ተፈይነት የበዛ ቃር ዬነ ሃማት በወሃር በቆተና ያህር  በቤተና በወዋል ሰቦች ቢበዞቧ አዝጋግ ነብስ ዋረቅ እንጓድም ተዚ ባሸ አረቅኔቧ ኤማ መላ ወሴይ ያትኬሽ ቃሩ :: በሳውዲ አረቢያ በሜና መደርዋ በዋጂይ የሳውዲ ገኝ ግዛት ሚኒስቴር ባንኋተሪ የሜና መደር ወበርም የፈይነትዋ እንጓድም ድግላዬ የስንቅዋ የጋ ድግላየ  ያቀርቡቧ የሜና መደር ትሸክቶ ኢትዮቢያ አበሮስ  የሳውዲ የፈይነት ሚኒስቴር የአለም ዋጂይ  ፈይነት  ድትጅት ይውዶይ ያፍቲ ይኋትርቧይ  ብላትዋ የትወወጂይ  በወክተሁ በወትሀተል   ያመል ወሰግር በወሰክት ነብስ ፈይነት በወቀየ ይንጓድሚ ፈይነት ሰበባ ትሀኖዬ የነብሳሁ  ጃጅ  ትብሮ ሀማት ኢባሲዪ አኋም ያቴስብ :: በዚ በባርዮይ የሜና እንጓድ ወበርም በቤት ድግላይ ትሸክተማ የኢትዮጵያ ገርድ ወልድ የሀንክማ አበሮሰና የሳውዲ የፈይነት ሚኒስቴር ያትኄሮይ ኮረና የትበኘይ የቡሼ ባሸ ባይረስ ይኋትርቧይ ኤማ በወትሀተል ራሳህማ ትቅረማ ሀማት አቴስብነዬ አወድነ :: በሜና ዬነህማም ግሬድ አበሮሰና በቤት ውስጥ በወቶና የቡሼይ  ባሸ ኤቸለፍ ሀማት የወህትር ወትገገዝ ይነብር ሀም አሰልነ  የባሸ ወንበረሁ በታዥናህማም  በወገና ተወደንብጥ ተዛ እንም በጊናት ተብዥ ሰብ ታኖቧ ሚዲያ ጠቧጭም ተወዉድ ኢፍቴ ነብስ ትንጓዲ ተዋስኪ የሳውዲ አረቢያ የባሸ ፈይነት ሚኒስቴር በታበይ የስልክ ቁጥር 937 በወደውል ያኪም ድግላየ ትረህቦ ሃማት ወህነውታን አትኄርነ :: በሜና ፏር ባነሁ የባሸይ አቂና በታዥብሁ ያሼክቶይ ሰቦች ያኪም ቤት ይወስዶሜ ያሪሜ ባናቦ ቲምባስዬ በወደውል የሳውዲ አኪም ድግላየዋ እንጓድም  የመንግስት ቅጥል ድግላየ ትረህቦ ሀማ ኤማ ብዝ ያቧሪ ሀማ አትሄርኔኩ::

ኢትዮጵያ ኢምባሲ

ሪያድ ሳዑዲ አረቢያ

39 views0 comments

Comments


bottom of page